Статути та регламенти

НОРМИ РЕГЛАМЕНТУ

16.04.2018

Типові зміни до регламенту виконавчого комітету місцевої ради

НОРМИ РЕГЛАМЕНТУ,

що гарантують відкритість та прозорість роботи місцевої ради

 

Норма регламенту

Номер статті в регламенті
Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань ради

1.      Рада проводить засідання у сесійній залі ради або в іншому місці, визначеному ініціатором сесії за погодженням з Погоджувальною комісією ради (в області/районі – президії ради);

2.      Засідання ради можуть також проводитися в іншому місці за рішенням ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу ради у встановленому цим Регламентом порядку;

3.      Засідання ради ведуться виключно українською мовою.

4.      Промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою із забезпеченням у разі необхідності перекладу його виступу українською мовою.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Ради

1.      Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій Ради є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законами України;

2.      Відкритість засідань реалізується шляхом забезпечення достатнього місця для громадян України, які бажають відвідати засідання ради;

3.      У випадку, якщо кількість громадян, які з’явилися на засідання ради суттєво перевищує фізичні можливості приміщення, в якому проходить засідання, посадові особи ради зобов’язані оголосити перерву та перенести засідання в місце, що дозволятиме всім бажаючим безпосередньо відвідати засідання;

4.      Гласність в роботі ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками ЗМІ фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також за рішенням ради може здійснюватися відео- та аудіо- трансляція засідань через інтернет, гучномовці, аудіо озвучувальну техніку, радіо, телебачення тощо;

5.      Гласність діяльності ради також забезпечується через офіційне оприлюднення проектів рішень, пояснювальних записок та довідкових матеріалів до проектів рішень, поправок та пропозицій до них, а також висновків і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій шляхом обов’язкового розміщення на офіційному веб-сайті ради;

6.      Засідання ради, її виконавчих органів транслюються он-лайн в мережі інтернет, а також на сайті ради зберігається у вільному доступі архів відео трансляцій;

7.      Право бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише по відношенню до особи, яка в ході засідання здійснила протиправні дії (ініціювання бійки, хуліганських дій, виступи та репліки у нетверезому стані тощо);

8.      Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради особи, які не є депутатами (за винятком технічних працівників ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів;

9.      Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування офіційного сайту ради. При функціонуванні сайту ради повинні бути забезпечені:

–          розміщення діючої редакції Статуту територіальної громади, регламентів ради та виконавчих органів;

–          технічна можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту ради. При цьому має бути здійснено фіксування дати розміщення, зміни та/або видалення інформації (метеріалів) на сайті, а також особи, яка провела відповдні дії із інформацією;

–          технічна можливість здійснювати перегляд он-лайн трансляцій расідань ради, а також можливість у будь-який час доби переглядати архів трансляцій;

–          розміщення результатів голосувань ради та виконкому, протоколів і рішень засідань ради, виконавчого комітету та її органів (постійних та інших комісій створених виконавчим комітетом, тощо);

–          розміщення в порядку визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації” проектів рішень та забезпечення техічної можливості їх коментування користувачами сайту (внесення пропозицій, змін, доповнень);

–          розміщення інформації про депутатів, голову, його заступників, секретаря ради, депутатів, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, яка включатиме автобіографії, декларації про доходи, дні і місце прийому, контакти для листування звичайною, електронною поштою та телефонного зв’язку;

–          розміщення інформації на офіційному веб-сайті про особисте відвідування пленарних засідань та засідань постійних депутатських комісій депутатами ради із зазначенням причин відсутності депутата на засіданні. Розміщення відбувається після кожного засідання невідкладно, але не пізніше ніж через 10 робочих днів.

–          розміщення інформації про річний, квартальний, місячний, тижневий план роботи ради, в т.ч. дату, місце і порядок денний засідання ради та її органів;

–          розміщення звітів голови, його заступників, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій ради;

–          реальна можливість скористатись електронною приймальнею (направити звернення на адресу службовців ради, депутатів, депутатських фракцій та груп);

–          реальна можливість створення електронної петиції та збору підписів в її підтримання (в т.ч. можливість поширення інформації в соціальних мережах);

–          контрольована (фіксована) реєстрація особи, яка внесла, змінила та/або видалала будь-яку інформацію з сайту ради. При цьому має бути забезпечено можливість надання такої інформації на вимогу будь-якої особи. Видалення інформації з сайту здійснюється в виняткових випадках і виключно за рішенням ради. При цьому забезпечується збереження архівної комії видалених відомостей;

–          створення та постійне функціонування електронної розсилки на електронну пошту зареєстрованих користувачів змін (розміщення інформації, корегування, зміна, видалення) будь-яких розділів (сторінок, директорій, тощо).

статті 2, 3
Усі засідання Ради, її виконкому та виконавчих органів є відкритими. Засідання тимчачових контрольних комісій можуть проводитись в закритому режимі відповідно до порядку визначеного законом. Стаття 4
4.                  Для сприяння у здійсненні депутатської діяльності на офіційному веб-сайті Ради створюється інтернет-приймальня кожного депутата Ради, яка забезпечує прийняття звернень виборців і об’єднань громадян через мережу Інтернет, а також створюється спеціальна телепередача за рахунок коштів, виділених на висвітлення діяльності Ради, випуски якої по завершенню трансляції також розміщують на порталі Ради.

5.      Діяльність депутата висвітлюється на офіційному веб-сайті Ради шляхом розміщення інформації про депутатську діяльність, засоби зв’язку з депутатом, даних про одержані нагороди, подяки і стягнення, статистичні дані про відвідування пленарних засідань, засідань постійних і тимчасових комісій, про дотримання вимог законодавства. Такі відомості повинні розміщатись зусиллями відділу секретаріату Ради. Окрім цього, депутат може звернутись із проханням розмістити направлені запити, внесені проекти пропозиції, поправки, виступи, дані про входження і роботу депутата у комісіях і органах, утворених Радою, дані про зустрічі з виборцями, роботу в Раді, громадську і наукову діяльність, статті, публікації у ЗМІ тощо. Така інформація розміщується за даними наданими депутатом.

7.                  Депутат періодично, але не рідше одного разу на  рік, зобов’язаний звітувати  про свою роботу перед виборцями. Проведення звітів депутатів визначається з 01 по 15 лютого наступного за звітним року. Звіт про діяльність на останній рік повноважень ради проводиться з 24 по 29 число місяця, що слідує за місцем припинення повноважень Ради. Депутат зобовязаний подати завчасно письмовий звіт для його розміщення на сайті Ради, а також провести звітну зустріч із виборцями в строки вказані вище. Інші процедурні моменти звітування депутата визначаються законодавством або окремим рішенням Ради. Депутату заборонено заміняти звіти та звітні зустрічі виступами в ЗМІ; такі виступи можуть лише доповнювати процедуру звітування.

Стаття 6
2. … Рівність депутатів в раді і запобігання корупційним небезпекам досягається ротаціями керівного складу постійних депутатських комісій ради. Голова постійної комісії обирається радою строком на 1 рік. Депутату надається право бути повторно обраним на посаду голови постійної комісії не більше як два строки (поспіль або окремо) протягом каденції ради. Ротації (перевибори) заступників та секретарів комісії проводяться самою постійною комісією щоразу після обрання (переобрання) голови комісії.

3. По закінченні повноважень голова постійної комісії повинен скласти письмовий звіт про діяльність постійної комісії та прозвітуватись на засіданні Ради, яка затверджуючи звіт надає свою оцінку діяльності постійної комісії, її голови та окремих членів. Під звіту Радою може бути прийнято рішення про реорганізацію чи ліквідацію постійної комісії..

5… Депутат зобов’язаний поінформувати голову постійної комісії та відділ секретаріату Ради про неможливість бути присутнім на засіданні комісії та вказати відповідні причини, а також не пізніше 3 робочих днів надати до відділу секретаріату пояснювальну записку про відсутність із додавання відповідних документів, що обгрунтовують поважність відсутності. У випадку відсутності такого повідомлення (а також у випадку відсутності в подальшому пояснювальної заспики) вважається, що депутат відсутній без поважних причин.

Стаття 12
6. Робота Погоджувальної комісії Ради здійснюється гласно, її засідання є відкритими. Протокол засідання Погоджувальної комісії повинен бути оформлений не пізніше 1 дня після засідання і опублікований на сайті Ради. Стаття 14
1. … У випадку неможливості прибути на пленарне засідання Депутат зобов’язаний поінформувати відділ секретаріату Ради та вказати відповідні причини (із додавання відповідних документів, що обгрунтовують поважність відсутності). У випадку відсутності такого повідомлення вважається, що депутат відсутній без поважних причин.

2. Відкриття сесії Ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання. Після відкриття оголошується, яка кількість депутатів прибула на пленарне засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх депутатів (кожного окремо) із вказанням причин відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається що депутат відсутній без поважних причин.

Стаття 21
  1. Пропозиції щодо питань на розгляд Раді можуть вносити суб’єкти владних повноважень, визначених законодавством, а також громадяни України – члени територіальної громади в порядку, визначеному Статутом громади та рішення ради.
Стаття 24
2. Проект рішення, що планується винести на розгляд Ради, подається Секретарю Ради.

3.      До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

– характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення;

– потреба і мета прийняття рішення;

– прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;

– механізм виконання рішення;

– порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення ради).

12. Проекти рішень розміщують на окремій сторінці офіційного сайту Ради, де обов’язково в табличній формі зазначаються:

12.1. Дата реєстрації проекту рішення в Раді;

12.2. Назва проекту рішення;

12.3. Автор/и;

12.4. Кінцева дата громадського обговорення;

Проекти рішень розміщені відповідно до дати надходження. Біля проектів рішень, які розміщені в базі менше ніж 20 днів виставляється позначка червоними літерами «Нове надходження».

Стаття 25
1. Секретар Ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями, науковцями, громадськістю та оприлюднення проектів рішень, що виносяться на розгляд Ради шляхом розміщення їх на сайті Ради, із обов’язковим виконанням вимог Законів України „Про доступ до публічної інформації”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та розсиланням інформації про нові надходження в базі проектів рішень депутатам Ради.

2. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення кінцевої редакції покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій Ради.

3. Зауваження, висновки та пропозиції подаються у письмовій формі.

4. Поправки та пропозиції до проектів рішень зводяться у порівняльну таблицю (яка має назву «Критичні зауваження до проектів рішень»), для розгляду на пленарному засіданні.

Стаття 26
10.              За процедурним рішенням Ради головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання:

– заступникам голови, керівникам структурних підрозділів виконавчих органів Ради;

– особам, що присутні на засіданні.

11.              В обов’язковому порядку, без ухвалення процедурного рішеня Ради, слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням:

–                     представнику ініціативної групи, якою внесено на розгляд Ради проект рішення в порядку місцевої ініціативи;

–                     особі, упоноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду Радою пропозицій громадських слухань;

–                     представнику ініціативної групи при вирішенні питань про створення органів самоорганізації населення;

–                     головам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, квартальних, вуличних, будинкових комітетів;

–                     головам батьківських комітетів навчальних закладів;

–                     почесним громадянам міста;

–                     народним депутатам України.

Стаття 32
1.      Рішення Ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.

2.      Відкрите голосування здійснюється у відкритому режимі, в закритому режимі та режимі поіменного голосування.

3.      Відкрите голосування здійснюється:

– за допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування “Віче“ з фіксацією результатів голосування, у тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного депутата або без такого (в закритому режимі);

– шляхом підняття руки у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою системи електронного голосування “Віче“ або прийняття відповідного процедурного рішення Радою про незастосування при голосуванні цієї системи;

– шляхом поіменного голосування за окремим рішенням Ради. Поіменне голосування може здійснюватись шляхом оголошення позиції депутата (в ході голосування Секретар ради оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів. Депутат прізвище, якого оголошено встає і заявляє про свою позицію “за”, “проти”, “утримався”)

Стаття 37
10.  Депутат голосує особисто та виключно персональною електронною карткою, а у випадку ухвалення Радою рішення голосувати шляхом підняття руки або неможливості голосування системою електронного голосування «Віче» – шляхом підняття руки. Забороняється передавати картку для голосування іншим депутатам і відповідно голосувати декількома картками. Депутат має право на одержання лише одного бюлетеня для таємного голосування і зобов’язаний не передавати його іншим особам.

16. Результати голосування з будь-якого питання (в т.ч. процедурного рішення) надаються на прохання депутата, помічників-консультантів депутата місцевої ради, голови, його заступників, а також за інформаційним запитом про публічну інформацію. Така інформація надається за будь-який період. Відомості про результати голосування депутатам, помічника-консультантам, голові, його заступникам надаються під час перерви у пленарному засіданні або після її закінчення.

Стаття 39
3.                 Процедурними, зокрема, вважаються рішення щодо:

3.5. Про відмову в поставленні на голосування пропозиції (поправки);

3.6. Про визначення способу проведення голосування;

3.7. Про поіменне (в т.ч. шляхом оголошення позиції) голосування;

3.11. Про надання додаткового часу для виступу;

3.12. Про зміну черговості виступів;

3.13. Про надання слова запрошеним на засідання та встановлення тривалості їх виступів;

3.17. Про обговорення відповіді на депутатський запит;

3.18. Про застосування заходів впливу за порушення вимог Регламенту та порушення правил поведінки на пленарному засіданні Ради, її органів.

5. Процедурне рішення приймається, як правило, більшістю присутніх на засіданні Ради депутатів. Процедурні рішення вказані в п. 3.3., 3.5. цієї статті Регламенту ухвалюються 2/3 присутніх на засіданні депутатів, рішення вказані в п.п. 3.7., 3.11., 3.15. цієї статті Регламенту ухвалюються 1/3 депутатів від загального складу Ради, рішення вказані в п. 3.10., 3.13. цієї статті Регламенту ухвалюються 1/3 присутніх на засіданні Ради депутатів, рішення вказані в п. 3.17. цієї статті Регламенту ухвалюються ¼ присутніх на засіданні Ради депутатів.

Стаття 43
2. Рішення Ради нормативно-правового характеру та інші акти набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено інший більш пізніший строк введення цих рішень у дію. Усі, без виключення, рішення Ради опубліковуються на офіційному сайті Ради або в інший визначений у рішенні спосіб не пізніше як у 5-денний термін після їх прийняття. Окремі рішення Ради підлягають державній реєстрації в органах юстиції; такі акти набирають законної сили через 20 днів із дня їх державної реєстрації.

3.Перелік прийнятих Радою рішень із зазначенням повної назви та електронного посилання на офіційний сайт Ради друкуються в газеті „….”. Також в газеті „…” друкуються рішення Ради, у випадку, якщо таке друкування визначено самим рішенням Ради.

4.На офіційному сайті Ради оприлюднюються для вільного доступу та поширення результати голосувань з питань порядку денного. Такі дані розміщуються відділом секретаріату Ради не пізніше наступного робочого дня після пленарного засідання.

5.Контроль за оприлюдненням, реєстрацією і виконанням рішень Ради здійснює Секретар Ради.

Стаття 44
1. Засідання Ради протоколюються відділом секретаріату Ради. У протоколі фіксуються:

– день, місце, початок і час закінчення засідання Ради, тривалість перерв;

– прізвище та ім’я головуючого на засіданні Ради та прізвища й імена присутніх депутатів (список присутніх на пленарному засіданні сесії Ради депутатів оформляється як додаток до протоколу);

– прізвища та імена присутніх на засіданні Ради запрошених членів територіальної громади та посадових осіб;

– питання порядку денного, винесені на розгляд (у вигляді окремого рішення), а також усі подання, питання і пропозиції та спосіб їх вирішення;

– назви і редакції документів, розповсюджених відділом секретаріату Ради серед депутатів на засіданні Ради ( як додаток до протоколу);

– перелік рішень та результати виборів посадових осіб Ради;

– зміни та доповнення до проектів рішень Ради (у вигляді додатків до протоколу), які враховуються при голосуванні;

– заяви щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу);

– рішення щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті;

– запити депутатів Ради та відповіді на них (як додатки до протоколу);

– повідомлення (як додатки до протоколу);

2. Фонограма пленарного засідання Ради записується системою електронного голосування “Віче“ та зберігається у відділі секретаріату Ради протягом всього терміну повноважень Ради.

Стаття 45
5.Під час пленарного засідання голова, депутати, а також запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади міста та представники засобів масової інформації не повинні заважити виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням, тощо). Під час пленарного засідання голова, депутати, а також запрошені особи повинні вимкнути персональні засоби зв’язку або перевести їх у беззвучний режим. Запрошеним особам та представникам засобів масової інформації заборонено здійснювати та приймати телефонні дзвінки в залі проведення пленарного засідання під час тривання засідання.

6.Вимоги поведінки, визначені у частині п’ятій цієї статті, застосовуються також під час проведення засідань постійних та тимчасових контрольних комісій Ради.

7. Голова, депутати, інші присутні на пленарному засіданні Ради особи зобов’язані дотримуватись вимог даного Регламенту.

Стаття 48

ПАРТНЕРИ

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image